Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Label C: Het bedrijf Label C die de Koopovereenkomst met de consument sluit. 
 2. Consument: de handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Label C
 3. Koopovereenkomst: een koopovereenkomst waarbij in het kader van een door Label C georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst tussen Label C en consument uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder gelijktijdig in dezelfde ruimte te moeten samengekomen
 5. Verzendbevestiging: de verklaring van Label C aan de consument dat de Overeenkomst tussen Label C en consument tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van deze verzendbevestiging
 6. Dag: kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van Label C

Label C met vestigingsadres Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam.

Telefoonnummer: +31(0) 650656240 (Ma t/m vrij van 10u00 t/m 17u00)
E-mailadres: sales@labelc.nl

KvK Nummer: 34304397

Artikel 3 – Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, elk aanbod op deze website en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst tussen Label C en de consument met het gebruik van deze website. 

Artikel 4 – Gebruik van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, elke aanbod en de koopovereenkomst geplaatst via deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 5 – Hoe een koopovereenkomst tot stand komt  

De informatie die wordt verschaft in de algemene voorwaarden en de informatie op deze website vormen geen aanbod voor verkoop, maar een uitnodiging om tot onderhandelen over te gaan.

Om een bestelling te plaatsen, dient de consument het onlinewinkelproces te volgen en op de knop “Bestelling plaatsen” te drukken om de bestelling te verzenden. Bij het verwerken van je bestelling stuurt Label C een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling aan de consument wordt bevestigd. Dit betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd, want de bestelling is een aanbod van de consument aan Label C om een of meerdere producten uit de webshop te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Label C. Label C bevestigt een dergelijke acceptatie aan de consument door een verzendbevestiging per e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De koopovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan de verzending is bevestigd in de verzendbevestiging. Label C is niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van je bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke verzendbevestiging.

Als Label C het aanbod niet accepteert en er is al geld afgeschreven van de bankrekening, dan komt er geen koopovereenkomst tot stand en wordt het geld volledig teruggestort.

Levering van de producten vindt plaats door verzending van de producten aan consument of op een door Label C te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing.

Artikel 6 – Beschikbaarheid van de service

Label C streeft ernaar om de producten die via de website worden gekocht wereldwijd te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor om levering naar bepaalde landen of regio’s te weigeren of op te schorten.

Artikel 7 – Beschikbaarheid van producten

Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en in dit opzicht behoudt Label C zich het recht voor om de consument, in geval van leveringsproblemen of omdat producten niet langer op voorraad zijn, te informeren en het geld dat eventueel al is betaald terug te storten.

Artikel 8 – Weigering van bestelling door Label C 

Label C behoudt zich het recht voor om te allen tijde welk product dan ook van de website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of wijzigen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de bestelling moeten worden geweigerd nadat de consument een orderbevestiging heeft ontvangen. Label C behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen. Label C is niet aansprakelijk jegens consument of enige andere derde partij vanwege het feit dat een product van deze website is verwijderd, ongeacht of het is verkocht of niet, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van deze website.

Artikel 9 – Reclamaties en retourzendingen

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins.

Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij/zij het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Label C te retourneren.

Het recht op ontbinding van een koopovereenkomst is alleen van toepassing op producten die in dezelfde staat als de consument ze heeft ontvangen worden geretourneerd.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, alle labels er nog aan zitten en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening. Label C zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van consument terugstorten (indien via iDEAL is betaald) dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven op de bankrekening van consument. 
De consument dient ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de producten te retourneren. Elk product dat is beschadigd of niet in dezelfde staat verkeert zoals consument het heeft ontvangen wordt niet vergoed. De consument dient dus redelijke zorg te dragen voor het/de product(en) als dit/deze in zijn bezit is/zijn. De consument heeft niet het recht om een koopovereenkomst te ontbinden voor de levering van een van de volgende producten:

 1. Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
 2. Artikelen waar de return tag van verwijderd is 
 3. Artikelen die gedragen/gebruikt zijn
 4. Sieraden (om hygiënische redenen)

Artikel 10 – Levering

Label C streeft ernaar om de bestelling van het/de product(en) dat/die is/zijn vermeld in de verzendbevestiging binnen 3 werkdagen te verzenden.

Redenen voor vertraging kunnen zijn:

 1. Op maat maken van producten
 2. Aangepaste items
 3. Onvoorziene omstandighedenleveringsgebied.
 4. Leveringsgebied; Label C is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door douane of inklaringsprocessen.

Label C merkt op dat sommige vervoerders niet op zaterdag leveren en dat er op zondag geen leveringen plaatsvinden. Met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt geacht dat de “levering” heeft plaatsgevonden, of wordt geacht dat de producten “zijn geleverd”, na tekening voor ontvangst van de producten op het afgesproken afleveradres.

Afhankelijk van de gekozen vervoerder, worden de producten na twee afleverpogingen op een veilige plaats opgeslagen. De vervoerder laat een bericht achter met vermelding waar het pakket is een hoe de consument de levering af kan halen. Als de consument niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kan zijn, dient hij contact met de betreffende vervoerder op te nemen om een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een andere dag die voor beide partijen wel kan.

Indien de levertijd om wat voor reden dan ook de 30 dagen overschrijdt, heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Risico- en eigendomsovergang

Het risico voor de producten gaat over op moment van levering. Het eigendom van de producten gaat alleen over op de consument wanneer de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten.

Artikel 12 – Prijs en betaling

De prijs van de producten is de prijs die op de website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. Hoewel Label C haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als er een fout wordt ontdekt in de prijs van een of meerdere producten die de consument heeft besteld, dan informeert Label C de consument zo snel mogelijk en geven hem/haar de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren. Label C is niet verplicht om het/de product(en) aan de consument te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs (zelfs niet als al een orderbevestiging is gestuurd) als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en dat de consument dit redelijkerwijs had kunnen weten. De prijzen op de website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag zoals uiteengezet op de checkout pagina. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen maar eventuele veranderingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor al een orderbevestiging is verstuurd (behalve in situaties zoals hierboven vermeld.

Betaling is mogelijk door middel van iDEAL en PayPal. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de verstrekker van de creditcard. Als Label C de gewenste toestemming niet ontvangt, dan is zij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering en komt er geen koopovereenkomst tot stand.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en disclaimer

Label C sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Label C. Meer in het bijzonder aanvaardt zij in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
– het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
– fouten in de software;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website door een derde

De aansprakelijkheid in verband met enig product dat via de website is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product of tot het bedrag de verzekering uitkeert.

Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst Label C alle andere garanties van welke aard dan ook af. De bepalingen van dit artikel laten de wettelijke rechten als consument of de rechten op annulering van de koopovereenkomst onverlet.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website berusten bij Label C of haar licentiegevers. De consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op deze website.

Artikel 15 – Mededelingen

Alle mededelingen die de consument aan Label C doet, dienen bij voorkeur via de aangegeven contactgegevens plaats te vinden. Label C kan mededelingen naar de consument versturen via het e-mailadres of postadres dat de consument geeft wanneer een bestelling wordt geplaatst. Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht onmiddellijk nadat deze op de website zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie werkdagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

De koopovereenkomst tussen de consument en Label C is bindend voor Label C en de consument alsmede voor de respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van Label C. De consument is niet bevoegd een koopovereenkomst, of de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, over te dragen, te cederen, met beperkte rechten te bezwaren of anderszins te doen overdragen. Label C is bevoegd een koopovereenkomst, of de rechten of plichten die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van de koopovereenkomst over te dragen, te cederen, te bezwaren, uit te besteden, al dan niet via onder aanneming, of anderszins te doen overdragen. Een dergelijke overdracht, cessie, bezwaring, uitbesteding of andere laat overdracht van de wettelijke rechten van de consument of een expliciete of impliciete garantie die aan de consument kan zijn gegeven onverlet.

Artikel 17 – Overmacht

Label C is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van een koopovereenkomst als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (“overmacht situatie”).

Een overmacht situatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten de controle van Label C ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:

Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties.

Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil.

Onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege.

Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf.

De prestaties uit hoofde van een koopovereenkomst worden opgeschort voor de periode dat de overmacht situatie aanhoudt en voor de duur van deze periode zijn wij gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de overmacht situatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen volgens de Koopovereenkomst uit te voeren ondanks de overmacht situatie.

Artikel 18 – Afstand van recht

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een koopovereenkomst niet in slagen om volledige nakoming te eisen van je verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst of van deze algemene voorwaarden, of als we er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens de koopovereenkomst zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en is de consument niet ontheven van zijn/haar verplichtingen tot nakoming. Afstand door Label C van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim. Afstand door Label C van deze algemene voorwaarden is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dat deze schriftelijk aan de consument kenbaar is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen in het artikel hierboven over mededelingen.

Artikel 19 – Conversie

De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.

Artikel 20 – Hele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze algemene voorwaarden belichamen de hele Koopovereenkomst tussen de consument en Label C met betrekking tot het onderwerp van een koopovereenkomst en vervangen enige voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen de consument en Label C, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.

Artikel 21 – Ons recht om deze voorwaarden te veranderen

Label C heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de consument zijn geplaatst.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.